Garantie

 

Garantietermijn

Indien uw product kapot gaat, is de garantietermijn van de producent van toepassing.

Er kan in de volgende gevallen geen aanspraak gemaakt worden op garantie:

  • zonder originele ongewijzigde leesbare factuur
  • slijtage als gevolg van normaal gebruik
  • reparaties en of wijzigingen of veranderingen aan het product die niet door de fabrikant of KamadoSheriff zijn uitgevoerd
  • het product oneigenlijk gebruikt is
  • het product beschadigd is door grof gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud

 

Garantieprocedure

Indien er aanspraak gemaakt wenst te worden op garantie stuurt u ons een email waarin het defect duidelijk is omschreven, waarna u van ons een e-mail ontvangt als ontvangstbevestiging. Het kapotte product dient vervolgens afgeleverd te worden op het vermelde adres in de ontvangstbevestiging. Het product wordt onderzocht op het ontstaan van het probleem, waarna u een voorstel ontvangt ter oplossing hiervan.

 

Kosten

Indien er kosten moeten worden gemaakt voor een product of onderdeel van het product dat buiten de garantie valt dan komen de kosten voor rekening van de koper. De koper wordt in dat geval eerst op de hoogte gesteld van de kosten die er aan verbonden zijn. Als de de koper niet schriftelijk akkoord gaat met de reparatiekosten dan krijgt de koper het product retour tegen de gemaakte onderzoekskosten.

 

 

Fabrieksgarantie KamadoSheriff:

 

Beperkte levenslange garantie op keramische onderdelen

KamadoSheriff garandeert dat alle keramische onderdelen van deze Kamado Joe grill / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten zolang als de grill het eigendom is van de oorspronkelijke koper.

 

5 jaar garantie op metalen onderdelen

KamadoSheriff garandeert gedurende een periode van vijf (5) jaar dat alle metalen en gietijzeren onderdelen van deze Kamado Joe grill / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 

3 jaar garantie op warmteverdeler en pizzasteen

KamadoSheriff garandeert gedurende een periode van drie (3) jaar dat het frame van de warmteverdeler, de keramische plaat/platen en de pizzasteen gebruikt in de Kamado Joe grill / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 

1 jaar garantie op thermometer en pakkingen

KamadoSheriff garandeert gedurende een periode van één (1) jaar dat de thermometer en pakkingen gebruikt in deze Kamado Joe grill / rookoven vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 

Wanneer gaat de garantiedekking in?

De garantiedekking gaat in op de oorspronkelijke datum van aankoop en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u uw grill te registreren..

Indien er bij normaal gebruik en onderhoud een materiaal- of fabricagefout aan het licht komt tijdens de garantieperiode die van toepassing is, zal KamadoSheriff het gebrekkige onderdeel vervangen of repareren, zulks uitsluitend door ons te bepalen, zonder dat u kosten voor het onderdeel zelf in rekening worden gebracht. Deze garantie geldt niet voor arbeidsloon, vrachtkosten of welke andere kosten dan ook die verbonden zijn aan het onderhouden, repareren dan wel gebruiken van de grill.

 

Wat valt niet onder de garantie?

Deze garantie dekt geen schade die ontstaan is door misbruik van het product of gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is, schade die ontstaan is door onvoldoende behoorlijk gebruik dan wel inadequate montage of installatie, schade die het gevolg is van ongelukken of natuurrampen, schade die veroorzaakt is door het aanbrengen van niet-goedgekeurde hulpstukken of aanpassingen, en schade tijdens vervoer. Deze garantie dekt geen schade die voortvloeit uit normale slijtage door gebruik van het product (zoals krassen, deuken en bladderen) en veranderingen in de aanblik van de grill die niet van invloed zijn op de werking.

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE SCHRIFTELIJKE DAN WEL MONDELINGE, EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE DIE GELDT VOOR HET DESBETREFFENDE ONDERDEEL.

BIJ SCHENDING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE DAN WEL EEN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE IS HET UITSLUITENDE VERHAAL VAN KOPER ZOALS HIERIN GESPECIFICEERD BEPERKT TOT VERVANGING. KAMADO JOE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE DAN WEL GEVOLGSCHADE.

 

Waardoor vervalt de garantie?

De garantie vervalt bij aanschaf van een KamadoSheriff-product via een niet-erkende dealer. Onder niet-erkende dealers worden onder meer verstaan kortingsclubs, budgetwarenhuizen en alle andere wederverkopers die geen uitdrukkelijke toestemming van KamadoSheriff hebben voor het verkopen van KamadoSheriff-producten.

 

Garantieaanspraken

Wilt u aanspraak maken op de garantie, neem dan contact op met uw dealer. Voor internationale garantieaanspraken dient u contact op te nemen met de distributeur voor het land waarin de oorspronkelijke koop heeft plaatsgevonden. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt:

  • Modelnummer (zie kenplaatje)
  • Serienummer (zie kenplaatje)
  • Aankoopbewijs van de oorspronkelijke eigenaar
  • Datum van plaatsing
  • Korte omschrijving van het probleem

Wij hechten veel belang aan uw tevredenheid. Als een probleem niet tot uw volle tevredenheid kan worden opgelost, verzoeken wij u ons te schrijven, bellen of e-mailen.


QR code

Menu